BRICS : «ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΥΝ» ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΤΑΞΗ»

Μοίρας Κώστας

Ἱστορικές συμφωνίες ὑπογράφηκαν στήν Φορταλέζα τῆς Βραζιλίας, ἀνάμεσα στίς 5 χῶρες -μέλη τῶν μεγαλυτέρων ἀναπτυσσομένων οἰκονομιῶν τοῦ πλανήτη, τῶν ἐπονομαζομένων BRICS, (Brasilia – Russia – India – China – Saouth Africa), οἱ ὁποῖες θά ἐπηρεάσουν τbricsήν παγκόσμια οίκονομία, ἂν φυσικά ὑλοποιηθοῦν. Ἐπειδή ὃμως, οἱ παρακάτω συμφωνίες βαίνουν ἐνάντια στό Δυτικό σύστημα διακυβερνήσεως, τά δυτικά καί πολύ περισσότερο τά ἑλληνικά ΜΜΕ, ὑποβάθμισαν τίς εἰδήσεις.

      Ἡ κυριώτερη συμφωνία ἀφορᾶστήν δημιουργία Νέας Τράπεζας Ἀνάπτυξης (NDB – Νew Development Bank). Ὃπως ἀνακοίνωσε ἡ οἰκοδεσποινα, πρόεδρος τῆς Βραζιλίας Ντίλμα Ρουσέφ στήν 6η Σύνοδο Κορυφῆς τῶν BRICS, ἡ νέα Τράπεζα θά ἒχει κοινό ἀποθεματικό Ταμεῖο.

Ἓδρα – Κεφάλαια – Σκοπός
Σύμφωνα μέ τό κείμενο τῆς ἱστορικῆς συμφωνίας πού δημοσιεύεται στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα του Κρεμλίνου, ἡ ἓδρα τῆς ἀναπτυξιακής Τράπεζας θά εἶναι στήν Σαγκάη καί ξεκινᾶ μέ ἀρχικό κεφάλαιο 50-100 δισ.USD, μέ ἰσόρροπη κατανομή διάθεσης ἀπό τά ἰδρυτικά μέλη. Τήν προεδρία θά ἀναλάβει γιά περίοδο πέντε ἐτῶν, ἀρχικά ἡ Ινδία.

Κύριος στόχος τοῦ ἐγχειρήματος εἶναι, τό “ξεδόντιασμα” τῶν ἐργαλείων μέ τά ὁποία ἡ Δύση καί εἰδικότερα οἱ ΗΠΑ ἒχουν ἐγκαταστήσει τήν παγκόσμια κυριαρχία τους. Δηλαδή: Το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα.
Ἒρχεται δέ, ὡς ἀπάντηση τῆς Ρωσίας στίς πρόσφατες κυρώσεις τῆς Δύσης, σέ βάρος της. Ὃπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε ὁ Ρῶσος πρόεδρος Vladimir Putin μετά τήν λήψη τῶν εἰς βάρος τῆς χώρας του μέτρων καί προαναγγέλοντας τήν πρόσφατη συμφωνία : «ἡ νέα τράπεζα θά εἶναι μέρος ἑνός συστήματος μέτρων τά ὁποῖα θά ἐφαρμόζονται γιά νά προλαμβάνουν καί νά ἐμποδίζουν τήν οἰκονομική παρενόχληση χωρῶν οἱ οποῖες δἐν συμφωνοῦν μἐ συγκεκριμένες ἀποφάσεις στήν ἐξωτερική πολιτική πού λαμβάνουν οἱ ΗΠΑ καί οἱ σύμμαχοί τους»!

Ἡ «Νέα Τράπεζα Ἀνάπτυξης», θά ἐπενδύει σέ ἀναπτυξιακά ἒργα στά κράτη-μέλη τῆς ὁμάδας. Τό Ταμεῖο θά ἐπιτρέψει νά ἀποφεύγονται «οἱ βραχυπρόθεσμες πιέσεις ρευστότητας» ἀλλά καί νά ὑπάρξει «ἡ προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας» τῶν κρατῶν-μελῶν της BRICS  καί νά «ἐνισχυθεί ἡ παγκόσμια χρηματοοικονομική ασφάλεια», σημειώνεται στήν ἀνακοίνωση τῆς συνόδου.

Στελέχωση
Τίς διοικητικές θέσεις – κλειδιά θά μοιραστοῦν ὑψηλόβαθμοι τραπεζικοί ἀπό κάθε χώρα ἐκ περιτροπῆς, ἐνῶ τό προσωπικό θἀ στελεχωθεῖ μέ 10 ἂτομα, ἀπό κάθε μία ἀπό τίς Ἐθνικές καί Κεντρικές Τράπεζες τῶν 5 χωρῶν, ὃπως εἶπε ὁ ἐπικεφαλής τῆς VEB Vladimir Dimitriev: «Συμφωνήσαμε στήν ἳση κατανομή μίας ὁμάδας ἐργαζομένων ἀπό τίς ἐθνικές μας τράπεζες, οἱ ὁποίοι θά λάβουν ἀρκετούς μῆνες ἐξειδικευμένης ἐκπαίδευσης καί κατάρτισης καί θά ἀποτελέσουν τήν ἐπαγγελματική ραχοκοκαλιά τῆς νεοσύστατης τράπεζας»..

Ἡ «Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης» ἀντανακλᾶ τήν αὐξανόμενη ἐπιρροή τῶν BRICS, πού ἀντιπροσωπεύουν σχεδόν:
• τό 40% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ καί
• τό ἓνα πέμπτο τοῦ ΑΕΠ τοῦ πλανήτη.

Σύμφωνα μέ οίκονομολόγους τοῦ Bloomberg, ὁ μέσος ρυθμός ἀνάπτυξης τῶν «5» γιά το 2014 προβλέπεται στό 5,37 %, τό μισό τοῦ ρυθμοῦ ἀνάπτυξης πού εἶχαν πριν 7 χρόνια.

Εἷναι ἡ πρώτη μεγάλη ἐπιτυχία τῶν BRICS, ἀπό τό 2009, ὁπότε ἀποφάσισαν νά ἀναλάβουν πρωτοβουλίες καί νά ἀποκτήσουν ἐνεργό ρόλο στήν παγκόσμια οἰκονομική τάξη πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν Δύση, μετά τόν 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέ μοναδικό σημεῖο ἀναφορᾶς τό ΔΝΤ καί τήν Παγκόσμια Τράπεζα. Οἱ χῶρες τῆς ὁμάδας BRICS, συζητοῦν ἐδῶ καί χρόνια γιά αὐτό τό σχέδιο, πού θά ἀποτελέσει ἀντίβαρο στούς παραπάνω θεσμούς , στούς ὁποίους θεωροῦν, ὃτι δέν ἐκπροσωπούνται ἐπαρκῶς.

Σύμφωνα μέ τήν πρόεδρο τῆς Βραζιλίας Ντίλμα Ρουσέφ, ἡ δημιουργία αυτῶν τῶν θεσμῶν ἀποτελοῦσε μία προτεραιότητα γιά τά κράτη-μέλη τῆς ὁμάδας BRICS, ὣστε νά προστατευθοῦν ἀπό διάφορα σενάρια κρίσης: «Οἱ καιροί ἀπαιτοῦν τόν ἀπεγκλωβισμό ἀπό τό ΔΝΤ. Οἱ νέοι θεσμοί θά συμβάλλουν στήν ἀπεξάρτηση ἀπό τήν νομισματική ἐπεκτατική πολιτική τῶν ΗΠΑ καί θά ἀποτελέσουν δίχτυ ἀσφαλείας καί προστασίας γιά τίς χῶρες τῆς ὁμάδας BRICS καί γιά ἂλλες χῶρες. Εἶναι ἓνα ζήτημα πού ἀφορᾶ τήν ἀσφάλειά μας», εἶπε ἡ Ρουσέφ.

Ἡ συμμετοχή στήν NDB, θά ἀνοίξει τελικά καί σέ χῶρες ἐκτός τῶν BRICS (αὐτό εἶναι καί τό μυστικό γιά νά ἀποκτήσει παγκόσμια ἀξία το ἐγχείρημα), ἐνώ ἡ ἀναγγελία τῆς ίδρύσεως της, συμπίπτει μέ σχέδια γιά τήν ἳδρυση καί μίας Ἀσιατικής Ἀναπτυξιακής Τράπεζας Ὑποδομών, μέ κεφάλαια ἐπίσης 50 δισ. USD, ἐπικεφαλής τῆς ὁποίας θά εἶναι ἡ Κίνα, σύμφωνα μέ ἀξιωματοῦχο τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικών τῆς Βραζιλίας.

Ἡ Κίνα θά χρηματοδοτήσει τό ἀποθεματικό ταμεῖο, στό ὁποῖο θά μποροῦν νά προσφεύγουν οἱ χῶρες – μέλη σέ περίπτωση ἐλλειμμάτων στά ἰσοζύγια πληρωμῶν τους, μέ 41 δισ. USD, ἐνῶ ἡ Νότια Αφρική μέ 5 δισ. USD καί οἱ ἂλλες τρεῖς χῶρες μέ 18 δισ. USD, ἑκάστη.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Ρῶσος ὑπ. Ἐξωτερικών Sergei Lavrov τόνισε: « Ἡ σύνοδος ἐπιβεβαίωσε πώς ἐκφραζόμενα ἐνάντια στά μονόπλευρα βήματα στήν παγκόσμια πολιτική καί οἰκονομία, τά μέλη τῆς ὁμάδας BRICS δέν ἐπιδιώκουν ἀντιπαράθεση, ἀλλά προσφέρονται νά συνεργαστοῦν γιά νά ὑπάρξουν συλλογικές προσεγγίσεις γιά τήν ἐπίλυση ὃλων τῶν (παγκοσμίων) ζητημάτων», εἶπε στούς δημοσιογράφους ὁ ἐπικεφαλής τῆς ρωσικῆς διπλωματίας.

a16e

Ἀλλά καί τό τελικό ἀνακοινωθέν τῶν “5″ BRICS, ἦταν πολύ σκληρό κατά του ΔΝΤ: «Παραμένουμε ἀπογοητευμένοι καί προβληματισμένοι σοβαρά, μέ τήν μή ἐφαρμογή τῶν μεταρρυθμίσεων στό ΔΝΤ , πού εἶχαν ἀποφασιστεῖ τό 2010 καί πού ἡ μή ὑλοποίησή τους, βλάπτει σοβαρά ἒχοντας ἀρνητικές ἐπιδράσεις στήν νομιμότητα, τήν ἀξιοπιστία καί τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ταμείου», ἦταν τό σκληρό ἀνακοινωθέν τῶν πέντε κατά του ΔΝΤ.

…καί ἡ Ἐνέργεια στό τραπέζι

Πρόταση γιά «Ἐνεργειακή Ἒνωση» τῶν χωρῶν – μελῶν των BRICS κατέθεσε ἐπίσης ὁ ρῶσος πρόεδρος Vladimir Putin .
Ὁ Putin πρότεινε τήν δημιουργία μίας ἒνωσης στό πεδίο τῆς ἐνέργειας, ἀλλά καί μέ κοινό ἀπόθεμα καυσίμων, ὣστε νά αὐξηθεῖ ἡ ἐνεργειακή ἀσφάλεια τῶν πέντε ἀναπτυσσόμενων οἰκονομιῶν: «Προτείναμε νά συσταθεῖ μία ἐνεργειακή ἒνωση τῶν BRICS, μέσα ἀπό τήν ὁποία θά μπορούσαμε νά δημιουργήσουμε ἓνα στρατηγικό ἀπόθεμα καυσίμων καθώς καί ἓνα ἱνστιτοῦτο γιά τήν ἐνεργειακή ἀσφάλεια», δήλωσε ὁ Putin στούς ἡγέτες τῶν ἂλλων κρατῶν τῆς ὁμάδας. «Οἱ ἐνέργειες πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση θά συμβάλλουν νά ἐνισχυθεῖ ἡ ἐνεργειακή ἀσφάλεια τῶν χωρών μας» τόνισε ο ρῶσος πρόεδρος.

…ἐπενδύσεις σέ Δίκτυα

Ἐπιπλέον, σέ κοινοπραξία μέ ἐταιρία τῆς Βραζιλίας οἱ Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι προχωροῦν στήν ὑποβολή αἲτησης γιά τήν συμμετοχή στό διαγωνισμό ἀνάληψης τοῦ ἒργου κατασκευῆς τοῦ κρατικοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου στήν Βραζιλία.
Ὃπως δήλωσε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ρωσικῆς ἐταιρείας Ἀλεξάντερ Μισάριν ἀπό τη Φορταλέτσα, ὁ διαγωνισμός θἀ διεξαχθεῖ για ἒξι θέσεις. Οἱ Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι δέν ἒχουν ἀκόμη ἐπιλεγεῖ, καθώς ἡ προκαταρκτική φάση τοῦ διαγωνισμοῦ θά πραγματοποιηθεῖ μέσα στό καλοκαίρι.
Ἡ ρωσική ἐταιρεία προτίθεται νά συμμετάσχει σέ κοινοπραξία μέ βραζιλιάνικη ἐταιρεία, ἐνῶ στά σχέδια εἶναι καί ἡ δημιουργία ξεχωριστοῦ γραφείου τῶν Ρωσικῶν Σιδηροδρόμων στήν Βραζιλία προκειμένου νά προωθηθεῖ καλύτερα ἡ συνεργασία. Τό 70% τῆς κατασκευῆς τοῦ ἒργου θά καταβληθεῖ ἀπό τήν Ἐθνική Τράπεζα τῆς χώρας καί τό 30% μέ σύμβαση παραχώρησης.

πηγές :

http://www.defencenet.gr, Ἡ Ρωσία Τώρα – http://www.gr.rbth.com/, The Moscow Times

Advertisements

About Κώστας Μοίρας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
This entry was posted in ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΤΑΞΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s